ใบกรอกประวัติ เพื่อขอรับการตรวจสุขภาพประจำปี ของกำลังพลกองทัพเรือ

ในการทำแบบประเมินท่านจะต้อง download เอกสารการประเมินเพื่อปริ้นและกรอกแบบประเมิน

แล้วนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ห้องตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลที่ท่านจะไปตรวจ